GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:

  1. Dopravní svět (dále též jen „Správce“) zpracovává v rámci své činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje Odesílatelů:

• V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresu bydliště; číslo bankovního účtu; e-mailovou adresu; telefonní číslo.

• V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; webovou adresu obchodu; e-mailovou adresu společnosti; fakturační adresu; IČ, DIČ; číslo bankovního účtu.

2. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje:

• článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a

• článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

3. Osobní údaje budou zpracovávány Dopravním světem a Společnými správci za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. Odesílatel uděluje registrací do Informačního systému Správci souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu trvání platnosti registrace a 3 roky po jejím zrušení.

5. Na emailovou adresu uvedených kontaktních osob budou v případě zájmu Odesílatele Dopravního světu zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb.

6. Marketingovou komunikaci lze kdykoliv vyloučit jednoduchým způsobem – zasláním dopisu na kontaktní adresu Dopravního světa, emailu na adresu info@dopravni-svet.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Dopravním světem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

7 Zpracování daných osobních údajů provádí zejména Dopravní svět a Společní správci, osobní údaje však pro něj ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

• Poskytovatel účetního softwaru IDOKLAD Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68 736, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: info@idoklad.cz, telefon +420 800 776 776 ;

• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Dopravní svět a Společní správci pro zpracování osobních údajů Odesílatelů nevyužívají.

8 Odesílatelé mají podle Nařízení a na základě dohody Společných správců právo:

• požadovat po Dopravním světu informaci, jaké osobní údaje Odesílatelů zpracovává,

• vyžádat si u Dopravním světu přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

• požadovat po Dopravním světu výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz Dopravního světu provedou, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy Dopravního světu.

• na účinnou soudní ochranu, pokud má Odesílatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,

• na přenositelnost údajů,

• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Dopravního světu